Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 26.09.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 26.septembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo R.Vaščenko un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2019.gada 1.septembra.Ziņo S.Karlivāne.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām. Ziņo S.Karlivāne.
 4. Par grozījumiem 31.08.2016. noteikumos "Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs". Ziņo S.Karlivāne.
 5. Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 6. Par Beverīnas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikāciju. Ziņo E.Biša.
 7. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes atcelšanu. Ziņo E.Biša.
 8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Doķi” atsavināšanu. Ziņo V.Laure.
 9. Par nekustamā īpašuma “Pie Veclinātiem”, Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu izsoli Kauguru pagastā Ziņo V.Laure.
 11. Par florbola komandas “Brenguļi” iesniegumu. Ziņo E.Biša.
 12. Par Beverīnas novada Bāriņtiesas pārvēlēšanu. Ziņo V.Laure.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa “Ūdriņas”-5A izīrēšanu speciālistam. Ziņo V.Laure.
 14. Par pabalsta piešķiršanu /sēdes slēgtā daļa/. Ziņo G.Pikšēna.