Darba kārtība domes sēdei 28.07.2016.

2016.gada 28.jūlijā, plkst. 15:00 - Beverīnas novada Kauguru pagastā. 
Darba kārtība:
  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
  2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
  3. Par 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu. Ziņo Z.Munce.
  4. Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Motori” izsoles rezultāta apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
  5. Par Beverīnas novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Ziņo M.Zvirbulis.