Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 04.07.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 4. jūlijā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo M.Melngārša.
 3. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis..
 6. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
 7. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Blēras” atsavināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līči” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Līcīši” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par pašvaldības nekustā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos “Tornis - Mētras” un “Gatves - Smiltāji”. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par nosaukuma “Garklāvi” piešķiršanu īpašumam Kauguru pagastā. Ziņo V.Laure.
 14. Par Kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā. Ziņo M.Zvirbulis.