Darba kārtība domes sēdei 29.08.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2019. gada 29. augustā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbu. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par pilnas darba slodzes noteikšanu pirmsskolas izglītības metodiķim pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”. Ziņo S.Karlivāne.
 4. Par štata vietas izveidi pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” grupā bērniem no 1,5 gadu vecuma. Ziņo S.Karlivāne.
 5. Par štata vietas izveidi Trikātas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā bērniem no 1,5-2 gadu vecumam. Ziņo S.Karlivāne.
 6. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
 7. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai. Ziņo E.Biša.
 10. Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 11. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līči” izsoli. Ziņo M.Zvirbulis.
 14. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kauguru pagastā sadalīšanu. Ziņo Zvirbulis.
 15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli. Ziņo M.Zvirbulis.
 16. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaunliepas” atsavināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 17. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kačori” atsavināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 18. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ziediņi” atsavināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0045 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo M.Zvirbulis.
 20. Par lietošanas mērķa maiņu un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0243. Ziņo M.Zvirbulis.
 21. Par koku ciršanu īpašumā Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”. Ziņo M.Zvirbulis.
 22. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo M.Zvirbulis.
 23. Par domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa atvaļinājumu.