Darba kārtība domes sēdei 30.05.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2019. gada 30. maijā,
plkst. 13:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 3. Par 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par saistošo noteikumu “Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Beverīnas novadā”” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību plāna 2018.gadam izvērtējumu. Ziņo L.Krūmiņa.
 6. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 7. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa 2019.gada 2.maija rīkojuma Nr.3.3/9 “Par grozījumiem noteikumos” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 9. Par noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības videonovērošanas datu aizsardzību” apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par Beverīnas novada pašvaldības Informācijas sistēmu drošības dokumentu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par finansējumu Svētdienas Skolu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL8”. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par nekustamā īpašuma “Ceļš Madaras - Silaines” pirkšanu. Ziņo V.Laure.
 13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E Melngalve-Markitāne
 14. Par Beverīnas novada Kultūras centra vadītājas Ievas Putniņas atbrīvošanu no amata. Ziņo E.Biša.
 15. Par Beverīnas novada zīmola radošo konceptu. Ziņo L.Krūmiņa.