Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.04.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 30. aprīlī,
plkst. 13:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Ziņo E.Biša.
 4. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra sēdes Nr.16 lēmuma “Par maksas pakalpojumiem Kauguru kapos un Trikātas kapos” (protokols Nr.16, 7.§) grozījumiem. Ziņo V.Laure.
 5. Par saistošo noteikumu “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 6. Par saistošo noteikumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 7. Par noteikumiem “Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu”. Ziņo I.Kondratjeva..
 8. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par zemes gabala “Grīšļi 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-51” atsavināšanas cenu. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Jurģu mežs” Trikātas pagastā izsoli. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 14. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Strautiņi” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai. Ziņo M.Zvirbulis.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai. Ziņo V.Laure.
 17. Par nepamatoti aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu. Ziņo V.Laure.
 18. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo V.Laure.
 19. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija). Ziņo V.Laure.