Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 28.03.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 28. martā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejā. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības nolikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā”. Ziņo L.Krūmiņa.
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
 5. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu. Ziņo I.Putniņa.
 6. Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju. Ziņo M.Zvirbulis.
 7. Par atļauju autofotoorientēšanās brauciena rīkošanai. Ziņo E.Biša.
 8. Par pašvaldības dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.Ziņo L.Krūmiņa.
 9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beverīnas novadā”. Ziņo I.Ivule.
 10. Par pusdienošanas pakalpojumu maksas noteikšanu Brenguļu sākumskolā. Ziņo S.Karlivāne.
 11. Par finansējumu biedrībai “Kauguru pagasta attīstības biedrība”.Ziņo S.Karlivāne.
 12. Par finansējumu biedrībai "REGBIJA KLUBS " VALMIERAS FĒNIKSS"". Ziņo S.Karlivāne.
 13. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos. Ziņo S.Karlivāne.
 14. Par finansējuma piešķiršanu sportam. Ziņo S.Karlivāne.
 15. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Ziņo S.Muhina.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 17. Par projekta “Dokumentācijas izstrāde Trikātas pilsdrupu konservācijas darbiem un attīstībai” īstenošanas uzsākšanu. Ziņo L.Krūmiņa.