Darba kārtība domes sēdei 28.02.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2019. gada 28. februārī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 2. Par biedrības “Free Wolf” iesniegumu.Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 4. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2019.gada 1.janvāra.Ziņo S.Karlivāne.
 5. Par debitoru parādu izslēgšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 6. Par Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas izlietojuma 2019., 2020., 2021.gadā apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 7. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo V.Laure.
 8. Par zemes gabala “Segļi”1/4 domājamās daļas Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 9. Par zemes gabala “Gaujmala Sapas 44” Kauguru pagastā izsoli. Ziņo V.Laure.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ēkām un nokavējuma naudas dzēšanu.Ziņo E.Biša.
 11. Par finansējumu biedrībai “Mednieku makšķernieku klubs “Kaugurieši””.Ziņo S.Karlivāne.
 12. Par grozījumiem 2017.gada 27.aprīļa nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu” 3.pielikumā. Ziņo S.Muhina.
 13. Par grāmatas “Trikāta-Tālavas galvaspilsēta” sagatavošanu un izdošanu. Ziņo M.Zvirbulis
 14. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādes termiņu aktualizāciju. Ziņo E.Biša.