Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 31.01.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 31. janvārī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

1.     Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

2.     Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.

3.     Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2019.gadam aktualizēšanu. Ziņo S.Karlivāne.

4.     Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2019.gada janvārī-augustā. Ziņo S.Karlivāne.

5.     Par 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” precizēšanu un papildināšanu. Ziņo V.Laure.

6.     Par grozījumiem 2016.gada 29.decembra Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumos. Ziņo V.Laure.

7.     Par noteikumiem “Informācijas izsniegšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”. Ziņo R.Cielēna.

8.     Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo V.Laure.

9.     Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu. Ziņo E.Biša.

10.  Par pašvaldības atbalstu biedrības “Abulas lauku partnerība” un biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” īstenotajam projektam. Ziņo E.Biša.

11.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smeiļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

12.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noras” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

13.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciedras” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

14.  Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2019.gadā. Ziņo V.Laure.

15.  Par izmaiņām domes 2018.gada 28.decembra lēmumā Nr.189 “Par SIA “MATADORS” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā”. Ziņo V.Laure.

16.  Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo V.Laure.

17.  Par daudzdzīvokļu mājas “Sapas” apsaimniekošanu. Ziņo S.Muhina.

18.  Par zemes gabala „Grīšli 40” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

19.  Par zemes gabala „Grīšli 46” Kauguru pagastā izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

20.  Par zemes gabala „Gauja 403” Kauguru pagastā izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

21.  Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.novembra lēmumā Nr.167 "Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības  infrastruktūras attīstībā" atklātā projektu iesniegumu konkursā". Ziņo E.Biša.