Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 28.12.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 28. decembrī,
plkst. 13:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 

1.     Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

2.     Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā. Ziņo S.Karlivāne.

3.     Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu. Ziņo V.Laure.

4.     Par SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2019.gadā.Ziņo V.Laure.

5.     Par Beverīnas novada Kultūras centra nolikumu. Ziņo I.Putniņa.

6.     Par Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. Ziņo V.Laure.

7.     Par Beverīnas novada Sociālā dienesta nolikumu. Ziņo G.Pikšēna.

8.     Par nolikumu “Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”. Ziņo I.Ivule.

9.     Par noteikumiem “Par dokumentu aprites kārtība Beverīnas novada pašvaldībā”. Ziņo R.Cielēna.

10.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

11.  Par debitoru parādu un pārmaksu izslēgšanu. Ziņo I.Ivule.

12.  Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo I.Ivule.

13.  Par elektrotīklu pieslēguma projektēšanu Ūdriņu ciemā. Ziņo E.Biša.

14.  Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu””. Ziņo S.Karlivāne.