Darba kārtība domes sēdei 29.11.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2018. gada 29. novembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrā. Ziņo E.Biša.
 3. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas nolikumā un sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.
 4. Par saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 5. Par noteikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esošas būves tiek klasificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 6. Par deleģējumu Beverīnas novada Sociālam dienestam veikt pašvaldības sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem. Ziņo G.Pikšēna.
 7. Par Trikātas pagasta saieta nama "DEPO" telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 8. Par PII “Pasaciņa” iestādes padomes vecāku pārstāvju iesniegumu. Ziņo S.Karlivāne.
 9. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. Ziņo S.Karlivāne.
 10. Par finansiālu atbalstu Valmieras novada fonds darbības nodrošināšanai. Ziņo S.Karlivāne.
 11. Par Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu pašvaldībām sadarbībai Vidzemes inovāciju nedēļā. Ziņo E.Biša.
 12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atkārtotu izsoli. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Ciedras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 14. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Noras” nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 15. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Priedaine”-7 nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšana. Ziņo M.Zvirbulis.
 16. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Trikātas pamatskolas īstenotajam Globālās izglītības tīkla Eiropā (turpmāk tekstā – GENE) Globālās izglītības paplašināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – Programma) projektam “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”. Ziņo E.Biša.
 17. Par izbraukuma tirdzniecības atļauju. Ziņo M.Zvirbulis.
 18. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.