Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 25.10.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 25.oktobrī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektam “Beverīnas novada ceļu posmu “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”. Ziņo I.Ivule.
 3. Par izmaiņām nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.
 4. Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” atcelšanu. Ziņo Z.Munce.
 5. Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi”. Ziņo Z.Munce.
 6. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi. Ziņo E.Biša.
 7. Par nekustamā īpašuma “Cempu attīrīšanas iekārtas” pirkšanu. Ziņo Z.Munce.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā “Veselības un sporta parks “Līči””. Ziņo Z.Munce.
 9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli – 186” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 10. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-6 nodošanu izsolei, izsoles sākuma cenas un noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa “Jaunceltnes”-3 izīrēšanu speciālistam. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par samaksas atgūšanu par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par noteikumu “Nomas maksas izcenojuma noteikšanas metodika Trikātas pamatskolas sporta zālei” apstiprināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
 14. Par Trikātas pamatskolas sporta zāles nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
 15. Par florbola komandas “Brenguļi” iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
 16. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo R.Āboliņa.