Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 27.09.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 27.septembrī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā

Darba kārtība:

1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.

3. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”. Ziņo S.Karlivāne.

4. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Kauguru pagasta Mūrmuižā. Ziņo S.Karlivāne.

5. Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.

6. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2018.gada 1.septembra. Ziņo S.Karlivāne.

7. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektam “Beverīnas novada ceļu posmu “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”. Ziņo I.Ivule.

8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.

9. Par nolikuma “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” apstiprināšanu. Ziņo I.Putniņa.

10. Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.

11. Par Beverīnas novada pašvaldības arhīva nolikuma un dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo R.Cielēna.

12. Par noteikumu “Kārtība, kādā Beverīnas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem”. Ziņo G.Pikšēna.

13. Par Beverīnas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

14. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Smeiļi” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.