Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.08.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 30.augustā

plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā

Darba kārtība:

 1. Par finansējumu projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa". Ziņo L.Krūmiņa.
 2. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai". Ziņo L.Krūmiņa.
 3. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes lēmumā par pašvaldības dalību konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Ziņo L.Krūmiņa.
 4. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo E.Biša.
 5. Par 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Beverīnas novada simboliku” precizēšanu. Ziņo E.Biša.
 6. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novadā. Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par nekustamo īpašumu pirkšanu. Ziņo E.Biša.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Svikas meži” Trikātas pagastā izsoli. Ziņo E.Biša.
 10. Par biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iesniegumu. Ziņo E.Biša.
 11. Par finansējuma piešķiršanu sportam. Ziņo S.Karlivāne.
 12. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 13. Par noteikumu “Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un maksājamās daļas noteikšanas metodiku Beverīnas novada Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lazdas”” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 14. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma ”Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektam “Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas. Ziņo I.Ivule.