Darba kārtība domes sēdei 28.06.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2018. gada 28.jūnijā

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” apstiprināšanu. Ziņo I.Brence.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo M.Melngārša.
 4. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada simboliku” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par grozījumiem Trikātas pamatskolas nolikumā. Ziņo V.Laure.
 6. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna
 7. Par finansējumu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā iesniedzamajam projektam “Beverīnas novada ceļu posmu “Amsiņi-Ķīši”, “Jēņu ceļš” un “Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa”. Ziņo E.Biša.
 8. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu. Ziņo E.Biša.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa RENAULT MASTER, reģistrācijas Nr.JF7303, nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Laure.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ZAFIRA, reģistrācijas Nr.FT1672, nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Laure.
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas “Rušas” Brenguļu pagastā izsoli. Ziņo V.Laure.
 12. Par atbalstu svētdienas skolu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL7 DC”. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par zemes gabala Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 14. Par Jāņa Miglava iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Ziņo V.Laure.
 15. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija). Ziņo V.Laure.
 16. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa atvaļinājumu. Ziņo V.Laure.
 17. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo I.Putniņa.