Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 26.05.2016

Domes priekšsēdētājs izsludina domes  izbraukuma sēdi 2016.gada 26. maijā
plkst.15:00 Beverīnas novada Brenguļu pagastā
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
2. Par noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo L.Vilka.
3. Par stundas likmes noteikšanu skolēnu nodarbinātībai 2016.gada vasaras brīvlaikā Beverīnas novadā un darba algas piemaksām darba vadītājiem un koordinatoriem. Ziņo L.Vilka.
4. Par skolēnu vasaras aktivitātēm J.Endzelīna Kauguru pamatskolā “Nekur nav tik labi kā mājās”. Ziņo I.Rambola.
5. Par finansējumu jauniešu dalībai nometnē “Rītausmas šeit klusas”. Ziņo M.Zvirbulis.
6. Par finansējumu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL5 TILTS”. Ziņo M.Zvirbulis.
7. Par biedrības “Regbija klubs “Valmieras Fēnikss”” iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
8. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas basketbola laukuma rekonstrukciju. Ziņo M.Zvirbulis.
9. Par līdzfinansējumu projektiem. Ziņo M.Zvirbulis.
10. Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Ziņo L.Krūmiņa.
11. Par pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
12. Par iestāžu pamatbudžeta tāmes grozījumiem. Ziņo S.Zvirbule.
13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
14. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”.Ziņo S.Zvirbule.
15. Par iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Ulmane.
16. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. Ziņo Z.Munce.
17. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 41” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Motori” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
19. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskola” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
20. Par ēdināšanas parāda dzēšanu. Ziņo M.Zvirbulis.