Darba kārtība domes sēdei 31.05.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 31.maijā

plkst. 12:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā. 

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Sēne.
 3. Par Beverīnas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu. Ziņo D.Sēne.
 4. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Sēne.
 5. Par Beverīnas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijā. Ziņo D.Sēne.
 6. Par integrētās attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādes komisijas apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 7. Par Beverīnas novada pašvaldības dalību Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu novadu Pašvaldību inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Abulieši”.Ziņo E.Biša.
 10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dzieti Beverīnai”.Ziņo E.Biša.
 11. Par nekustamā īpašuma “Veselības un sporta parks “Līči”” Kauguru pagastā sadalīšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 12. Par dzīvokļa īpašuma “Priedaine”-3 Kauguru pagastā atsavināšanu. E.Melngalve-Markitāne.