Darba kārtība domes sēdei 26.04.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 26.aprīlī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā. 

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās 2017.gadā – SIA “ZAAO” un SIA “VTU Valmiera”. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 4. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 5. Par Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 6. Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas plāna 2016.-2017.gadam izvērtēšanu. Ziņo E.Biša.
 7. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Multisektorālie projekti" aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai". Ziņo E.Biša.
 8. Par finansējumu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā iesniedzamajam projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Amsiņi-Ķīši", "Jēņu ceļš" un ‘Ķiguļu ceļš” pārbūves II daļa". Ziņo E.Biša.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu. Ziņo Z.Munce.
 10. Par atmežošanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0244. Ziņo Z.Munce.
 11. Par atmežošanu nekustamā īpašumā “Danielvanagi”. Ziņo Z.Munce.
 12. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo M.Zvirbulis.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 14. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 11” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 15. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Miegupīte 19” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 16. Par 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 17. Par Beverīnas novada bāriņtiesas sastāva izmaiņām. Ziņo M.Zvirbulis.
 18. Par Trikātas pamatskolas direktores iecelšanu amatā. Ziņo V.Laure.
 19. Par Beverīnas novada karoga skices apstiprināšanu. Ziņo I.Kondratjeva.