Darba kārtība domes sēdei 29.03.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2018. gada 29.martā

plkst. 14:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 3. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” apstiprināšanu.Ziņo G.Pikšēna.
 4. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Putniņa.
 5. Par grozījumiem 2017.gada 31.augusta Brenguļu sākumskolas nolikumā. Ziņo V.Laure.
 6. Par mikroautobusu Renault Trafic, Renault Master un Iveco Daily izmantošanas līdzmaksājumu apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 7. Par pašvaldības dzīvokļa “Lazdukalni” izīrēšanu speciālistam. Ziņo Z.Munce.
 8. Par Beverīnas novada pašvaldībai piederošo ūdenstilpņu apsaimniekošanas līgumu. Ziņo V.Laure.
 9. Par zvejas tīkla viena metra maksas apstiprināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par pilnvarojumu veikt zvejas kontroles novada iekšējos ūdeņos.Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par pašvaldības dalību konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ābeles” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedaine”-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gauja 312” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne
 15. Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu. Ziņo E.Melngalve – Markitāne.
 16. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” Kauguru pagastā sadalīšanu. Ziņo E.Melngalve – Markitāne.
 17. Par zemes gabala “Grīšļi 10” Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo E.Melngalve – Markitāne.