Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 22.02.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2018. gada 22.februārī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
  2. Par grozījumiem 2009.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā”. Ziņo V.Laure
  3. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2018.gada 1.janvāra. Ziņo S.Karlivāne.
  4. Par Latviešu strēlnieku apvienības iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
  5. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Skaras” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce
  6. Par nekustamā īpašuma “Ezerkalniņi” Kauguru pagastā atsavināšanu. Ziņo Z.Munce
  7. Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu. Ziņo Z.Munce