Darba kārtība domes sēdei 25.01.2018.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2018. gada 25.janvārī

plkst. 13:30, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par pašvaldības dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Ziņo L.Krūmiņa.
 3. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.1 "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai".Ziņo L.Krūmiņa.
 4. Par pašvaldības dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Publisko ūdeņu pārvaldība" projektu konkursa aktivitātē 3.2 "Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes".Ziņo L.Krūmiņa.
 5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 6. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada janvārī – augustā. Ziņo I.Ivule.
 7. Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”. Ziņo I.Ivule.
 8. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 9. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā. Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par pašvaldības līdzdalību Hermaņa Enzeliņa grāmatas “Skati Valmieras pilsētas draudzes un novada pagātnē” atkārtota un papildināta izdevuma publicēšanā. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo G.Pikšēna.
 12. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2017 “Par pabalstu krīzes situācijā” precizēšanu. Ziņo G.Pikšēna.
 13. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizēšanu.Ziņo E.Biša
 14. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 15. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 16. Par Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 17. Par Brenguļu un Trikātas pagasta pārvalžu nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 18. Par Beverīnas novada pašvaldības kultūras centra nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Putniņa.
 19. Par Kultūras centra vadītājas apstiprināšanu amatā. Ziņo E.Biša.
 20. Par Trikātas pamatskolas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 21. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.Ziņo I.Ivule.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rušu ferma” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavas”-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 24. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Ābeles” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 25. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 312” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 26. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 303” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 27. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 416” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 28. Par dzīvojamās mājas Kauguru pagastā “Irši” atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 29. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Grīšļi 10” atsavināšanu”. Ziņo Z.Munce.
 30. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Priedaine”-8 atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 31. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0796 lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo Z.Munce.
 32. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo M.Zvirbulis.
 33. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā. Ziņo V.Laure.
 34. Par atļauju SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecībai 2018.gadā. Ziņo V.Laure.
 35. Par SIA “Autoveikals” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2018.gadā. Ziņo V.Laure.