Darba kārtība domes sēdei 28.12.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2017. gada 28.decembrī

plkst. 16:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Par konkursu “Par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi”. Ziņo I.Kondratjeva.
  2. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
  3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu””. Ziņo S.Zvirbule.
  4. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo E.Biša.
  5. Par naudas balvu piešķiršanu. Ziņo M.Zvirbulis.