Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.11.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 30. novembrī,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" projektu konkursā. Ziņo L.Krūmiņa.
 3. Par ēdināšanas maksām Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4.klasēs.Ziņo I.Ivule.
 4. Par saistošo noteikumu “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo G.Pikšēna.
 5. Par saistošo noteikumu “Par pabalstu krīzes situācijā” apstiprināšanu. Ziņo G.Pikšēna.
 6. Par 2017.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam” precizēšanu. Ziņo Z.Munce
 7. Par noteikumu “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 8. Par nolikuma “Par kārtību, kādā tiek noteikta prēmiju piešķiršana Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem” apstiprināšanu. Ziņo I.Kondratjeva.
 9. Par grozījumiem 2016.gada 10.jūnija J.Endzelīna Kauguru pamatskolas nolikumā. Ziņo V.Laure.
 10. Par nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” apstiprināšanu. Ziņo A.Grinbergs.
 11. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā. Ziņo A.Grinbergs.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli. Ziņo Z.Munce.
 13. Par zemes nomas maksas parādu dzēšanu. Ziņo Z.Munce.
 14. Par zemes vienību izslēgšanu no pašvaldības bilances. Ziņo Z.Munce.
 15. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo I.Ivule.
 16. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība”. Ziņo S.Zvirbule.
 17. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Trikātas kultūras biedrība “Pamati””. Ziņo M.Zvirbulis.
 18. Par SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centra “Staicele”” iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
 19. Par Beverīnas novada pašvaldības mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.pielikuma “Tabula darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pie minimālās algas 430 EUR/” apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 20. Par Beverīnas novada pašvaldības struktūru. Ziņo E.Biša.