Darba kārtība domes sēdei 28.04.2016

Domes priekšsēdētājs izsludina domes  sēdi 2016.gada 28.aprīlī
plkst.15:30 Beverīnas novada Kauguru pagastā
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
3. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. ZiņoI.Ivule.
4. Par budžeta tāmes grozījumiem. Ziņo S.Zvirbule.
5. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. Ziņo L.Krūmiņa.
6. Par atbalstu biedrībai “Beverīnas amatnieki”.Ziņo L.Krūmiņa.
7. Par finansējuma piešķiršanu sportam. Ziņo M.Zvirbulis.
8. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā “Gaujmala Sapas 42” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā “Dravnieki”. Ziņo Z.Munce
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas pagastā „Vijupi”. Ziņo Z.Munce.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Trikātas pagastā „Čakārņi”. Ziņo Z.Munce.
12. Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. Ziņo Z.Munce.
13. Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase “ publisku pasākumu rīkošanai. Ziņo M.Zvirbulis.