Darba kārtība domes sēdei 28.09.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2017. gada 28.septembrī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. E.Biša.
 2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 3. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes no 2017.gada 1.septembra līdz 2017. gada 31.decembrim apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 4. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 2017.gada septembrī-decembrī. Ziņo I.Ivule.
 5. Par pagarinātās dienas grupas skolotāju darba slodzi. Ziņo I.Ivule.
 6. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo I.Ivule.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 8. Par zemes starpgabala piekritību pašvaldībai. Ziņo Z.Munce.
 9. Par biedrības “Labāka rītdiena” iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo S.Zvirbule.
 10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Beverīnas amatnieki”. Ziņo S.Zvirbule.
 11. Par 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” atcelšanu. Ziņo V.Laure.
 12. Par nekustamā īpašuma “Kļavas” Kauguru pagastā atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā “Migliņas”. Ziņo Z.Munce.