Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 31.08.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 31. augustā,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M. Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”. Ziņo E. Biša.
 3. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2017./2018.mācību gadā”. Ziņo I. Ivule.
 4. Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta noteikumos “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”. Ziņo I. Ivule.
 5. Par konkursa par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi nolikumu. Ziņo E. Biša.
 6. Par Brenguļu sākumskolas nolikumu. Ziņo V. Laure.
 7. Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S. Zvirbule.
 8. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā. Ziņo L. Krūmiņa.
 9. Par “Kokneses fonda” aicinājumu pašvaldībām. Ziņo M. Zvirbulis.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z. Munce.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z. Munce.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Beverīnas novada Brenguļu pagastā “Jauncempi”. Ziņo Z. Munce.
 13. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas sistēmām Beverīnas novadā. Ziņo Z. Munce.
 14. Par nosaukuma piešķiršanu ielai Trikātā. Ziņo Z. Munce.
 15. Par atļauju biedrībai “Brenguļu autotrase” publiskā pasākuma rīkošanai. Ziņo M. Zvirbulis.
 16. Par Beverīnas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Ziņo E. Biša.
 17. Par domes priekšsēdētāja M. Zvirbuļa atvaļinājumu.