Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 25.05.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina izbraukuma domes sēdi 2017. gada 25.maijā

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”. Ziņo S.Zvirbule
 3. Par konkursa “Beverīnas novada sakoptākā sēta” nolikumu. Ziņo L.Krūmiņa.
 4. Par pašvaldības koordinatoru sadarbībai ar Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu. Ziņo L.Krūmiņa.
 5. Par Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē” īstenošanu. Ziņo L.Krūmiņa.
 6. Par finansējumu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanas lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā iesniegtajam projektam "Beverīnas novada ceļu posmu "Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš", "Amsiņi-Ķīši" un "Jēņu ceļš" pārbūve". Ziņo L.Krūmiņa.
 7. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 8. Par zemes gabala piekritību Beverīnas novada pašvaldībai. Ziņo Z.Munce.
 9. Par zemes gabala sadalīšanu. Ziņo Z.Munce.
 10. Par dzīvojamās mājas “Kļavas” domājamo daļu precizēšanu. Ziņo Z.Munce.
 11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Stūrīši” nomu. Ziņo Z.Munce.
 12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Centra lauks” nomu. Ziņo Z.Munce.
 13. Par atbalstu politiski represēto personu pasākumiem. Ziņo E.Biša.
 14. Par finansējumu bērnu un jauniešu nometnei “CEEL6 LABAIS”. Ziņo S.Zvirbule.
 15. Par biedrības “Labāka Rītdiena” iesniegumu. Ziņo S.Zvirbule.
 16. Par finansējuma piešķiršanu sportam. Ziņo S.Zvirbule.
 17. Par atļauju biedrībai „Brenguļu autotrase” publiskā pasākuma rīkošanai.Ziņo E.Biša.
 18. Par dalībnieka izvirzīšanu konkursam “Sējējs 2017”.Ziņo M.Zvirbulis.