Darba kārtība domes sēdei 27.04.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2017. gada 27.aprīlī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 3. Par nolikuma “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Beverīnas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
 4. Par nolikuma “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par nolikuma “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 6. Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādes darbus”. Ziņo E.Biša.
 7. Par nekustamā īpašuma “Vējiņi -1” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Miera iela 15” atsavināšanas cenu. Ziņo Z.Munce.
 9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 114” atsavināšanas cenu. Ziņo Z.Munce.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atkārtotu izsoli. Ziņo Z.Munce.