Beverīnas Vēstis

ELEKTRONISKĀ VERSIJA

majaslapai avize

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Beverīnas Vēstis”

Izdevējs: Beverīnas novada pašvaldības dome 

Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.

Iznāk kopš 2009. gada 1.augusta!

Iznāk: No 2017.gada sākuma - katra mēneša pēdējā nedēļā; Tirāža: 1200 eksemplāru

Izplatīšana: par brīvu Beverīnas novada mājsaimniecību pastkastītēs, pagastu pārbvaldēs un elektroniskā versija pašvaldības mājaslapā.

Atbildīgā persona par izdevuma sagatavošanu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša (marija.melngarsa@beverina.lv, tālr. 26351628).

PRECIZĒJUMS: Informējam, ka 2021. gada februāra informatīvā izdevumā "Beverīnas Vēstis" drukātās versijas 3. lapā ievietotajiem konkursiem ir norādīti neprecīzi dokumentu iesniešanas termiņi. Tie ir šādi: 2021.gada 15.maijs konkursam "Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā" un 2021. gada 30. aprīlis konkursam "Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā".

2021. gads

Janvāris

Februāris

           
2020. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

 
2019. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

 Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2018. gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

----
2017.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Speciāl-izdevums

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris 
2016. gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS-DECEMBRIS ----
2015. gads JANVĀRIS-FEBRUĀRIS MARTS-APRĪLIS MAIJS-JŪNIJS JŪLIJS-AUGUSTS SEPTEMBRIS-OKTOBRIS NOVEMBRIS -DECEMBRIS SPECIĀL-IZDEVUMS
2014. gads SPECIĀL-IZDEVUMS JANVĀRIS-FEBRUĀRIS  MARTS-APRĪLIS JŪNIJS-JŪLIJS AUGUSTS-SEPTEMBRIS OKTOBRIS-NOVEMBRIS  NOVEMBRIS-DECEMBRIS 
2013. gads  FEBRUĀRIS MARTS   MAIJS

SPECIĀL-IZDEVUMS

 JŪNIJS

 AUGUSTS OKTOBRIS  DECEMBRIS 
2012.gads
2011.gads
2010.gads 
2009.gads