Jauniešu deju kolektīvs "Trinītis"

JDK Trinitis

2002.gada novembrī tika izveidots tagadējais jauniešu deju kolektīvs, ko līdz 2009.gada sezonai vadīja Gunita Kļaviņa. Tā nosaukums radās tikai 2008.gadā, kad pēdējā dienā pirms skates kolektīvu vajadzēja tai pieteikt. Lai atrastu kolektīvam nosaukumu, tika meklēts latviešu rakstu grāmatās un uzmanību piesaistīja vārds „trinītis", kas latviešiem ir aušanas veida apzīmējums.

Tajā laikā jaunizveidotais kolektīvs piedalījās visos Kauguru pagasta organizētajos pasākumos, brauca ciemos pie citiem kolektīviem, gatavojās skatei un Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem 2008.gadā. Kolektīvs bija pilnā sastāvā - astoņi puiši un astoņas meitenes. Pirmā deja, ko iestudēja bija „Teci rikšus, kumeliņi". Laikā, kad kolektīvu vadīja G.Kļaviņa, iestudēja gan obligātās, gan ārpusrepertuāra dejas, tika dejotas arī vadītājas orģinālhoreogrāfijas.

Kolektīvā bija dažādi dejotāji - gan tie, kuri bija kādreiz dejojuši Kauguru skolas kolektīvā, gan tie, kuri pilnīgi no jauna sāka mācīties latviešu tautisko deju. Gan senāk, gan tagad kolektīvs sanāk kopā divas reizes nedēļā, lai dejotu. Sākumā nebija tērpu, ar kuriem dejot koncertos, tāpēc izmantoja vecos, kuri jau bija Kauguru kultūras namā noliktavā. Bet jau pirmajā gadā uzšuva jaunus – Vecpiebalgas novada, ar kuriem tiek dejots vēl tagad. Katru mēģinājumu pie klavierēm sēdēja koncertmeistars Ansis Niedrīts.

Jau septiņus gadus JDK „Trinītis" vada Iluta Uškāne, bet koncertmeistare ir Gunta Admina. Šo gadu laikā kolektīvs ir piedalījies vairākos koncertos, skatēs, ieguvis gan pirmās pakāpes, gan augstākās. Ir piedalījies gan IV Vidzemes novada Deju svētkos Aizkrauklē, izdejojuši Kauguru dejotāju 45.jubilejas koncertu, ir piedalījiem Deju svētkos 2013.gadā.

            Šo deju sezonu sākām jau ar septembri, lai dejotu koncertā kopā ar visiem Beverīnas novada deju kolektīviem deju uzvedumā “Senas pamācības mīlēšanā”, ko organizēja deju kolektīvs “Dzieti” no Brenguļiem.

            Ar novembri tiek apgūtas jaunais deju repertuārs, ko dejosim arī skatē 2017.gada 19.martā. Šis repertuārs ir nozīmīgs, lai iegūtu ceļazīmi uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem deju lieluzvedumu “Māras zeme”, kas notiks 2018.gadā – Latvijas simtgadē! 

Paralēli obligātā repertuāra apguvei, mācāmies arī dejas Kauguru dejotāju 50 gadu jubilejas koncertam  -  tiek apgūtas gan jaunas dejas, gan atkārtotas senāk dejotas, lai jaun nākamā gada jūnijā tās varētu dejotjubilejas lielkoncertā.

Marija Melngārša,

JDK „Trinītis" dejotāja no 2009.gada

MŪSU MĀJASLAPA: http://kaugurudejotaji.weebly.com/

Mēģinājumi notiek Kauguru kultūras namā pirmdienās un piektdienās plkst. 20:00!
Jauniešu deju kolektīva vadītāja Iluta Uškāne, tālr. 26219735
Kauguru kultūras nama vadītājs Alfrēds Stīpiņš, tālr. 26403837