Nomas zemes

Beverīnas novada pašvaldība Brenguļu pagastā iznomā zemi:

1. “Pūpoli  2-49“, kadastra Nr.9646 001 0254, platība 0.0721ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, mazdārziņa vajadzībām;

2. “Sprīdītis 1-43“, kadastra Nr.9646 001 0394, platība 0.06ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, mazdārziņa vajadzībām.

Beverīnas novada pašvaldība Kauguru pagastā iznomā zemi:

1. “Mazdārziņi”  Mūrmuižā ir pieejami vēl daži brīvi gabali.

Beverīnas novada pašvaldība Trikātas pagastā iznomā zemi:

1. ”Pļavas”, kadastra Nr. 9484 003 0334, platība 0.26ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, izmantošanas veids- personiskā palīgsaimniecība;

2. ”Dārziņi”, kadastra Nr. 9484 003 0403, platība 0.0782ha, pašvaldībai piekritīgā zeme, izmantošanas veids- personiskā palīgsaimniecība.

Beverīnas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās zemes vienības:

Beverīnas novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību ir sagatavojusi sarakstu ar pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām zemes vienībām, kuras ir iespējams iznomāt ar apbūves tiesībām. Uz doto brīdi vairākas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības jau ir iznomātas lauksaimniecības produkcijas ražošanai, bet nepieciešamības gadījumā (apbūvei vai uzņēmējdarbības attīstīšanai) nomas līgumi var tikt pārtraukti.

Zemāk tabulā redzamas pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošās zemes vienības, kā arī atbilstoši Beverīnas novada Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumiem, katras zemes vienības perspektīvās izmantošanas iespējas.

KAUGURU PAGASTS

 Nr. p.k.  Adrese  Kadastra apzīmējums  Platība ha  Zemes lietošanas veids saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības Teritorijas plānojumu
1.  Adzeles  9662 005 0031  5  Lauksaimniecības zemes
2.  Alkšņi  9662 007 0301  1.4626 Lauksaimniecības zemes - pašvaldības funkcijām paredzētā zeme 
4.  Mazdārziņi  9662 007 0256 7.97  Savrupmāju apbūve 
5.  Mežsarga zeme 9662 002 0618  1.1007  Lauksaimniecības zemes - pašvaldības funkcijām paredzētā zeme 
6. Vimbas 9662 007 0263 1.9 Lauksaimniecības zemes Mežsaimniecības zeme
7. Pie Rožkalniem 9662 003 0319 0.15 Lauksaimniecības zemes
Trikātas pagastā
12 Gravas palīgsaimniecība 9484 003 0003 0.3 Darījumu apbūve
13 Kalnaudzes 9484 003 0110 1.8402 Savrupmāju apbūves teritorija
14 Kaži 9484 003 0137 0.7 Savrupmāju apbūves teritorija
15 Centra lauks 9484 003 0147 5.74 lauksaimniecības zeme
16 Kļaviņu mājas zeme 9484 003 0165 1.4596 savrupmāju apbūves teritorija
17 Pienenes 9484 003 0255 0.11 savrupmāju apbūves teritorija
18 Maijrozītes 9484 003 0254 0.8188 savrupmāju apbūves teritorija
19 Galdnieki 9484  003 0266 0.4048 savrupmāju apbūves teritorija
20 Kamarova 9484 003 0288 0.2954 savrupmāju apbūves teritorija
21 Lībieši 9484 003 0300 2.71 lauksaimniecības zeme
22 Beverīnas 9484 003 0317 1.3 mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve
23 Beverīnas 9484 003 0351 0.3 mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve
24 Upmalas 9484 003 0321 1.9 mežsaimniecībā izmantojamā teritorija
25 Nākotnes iela 1 9484 003 0322 1.6111 mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve
26 Lati parks 9484 003 0326 1.7745 Labiekārtota koplietošanas teritorija
27 Ceļmalas 9484 003 0332 0.5985 lauksaimniecības zeme
28 Pļavas 9484 003 0335 0.26 savrupmāju apbūves teritorija
29 Sporta laukums 9484 003 0346 3.2 savrupmāju apbūves teritorija
30 Lati palīgsaimniecība 9484 003 0376 0.6447 Labiekārtota koplietošanas teritorija
31 Ceplīši 9484 003 0227 0.1 lauksaimniecības zeme
32 Dārziņi 9484 003 0403 0.0782 savrupmāju apbūves teritorija
33 Grants karjera 9484 004 0111 11.95 degradēta teritorija
34 Smeiļi 9484 004 0034 0.48 lauksaimniecības zeme
35 Brinģini 1 9484 004 0136 0.2286 mežsaimniecībā izmantojamā teritorija
36 Ķīkas 9484 004 0138 1.8 lauksaimniecības zeme
37 Stūrīši 9484 005 0101 7.3 lauksaimniecības zeme
38 Saulstari 9484 006 0118 1.1373 savrupmāju apbūves teritorija
39 Kraujas 4 9484 006 0177 1.75 lauksaimniecības zeme
40 Dutkas parks 9484 006 0205 2.5627 sabiedriskā apbūve un mežsaimniecībā izmantojamā teritorija
41 Valsts brīvā zeme 9484 006 0239 0.1432 savrupmāju apbūves teritorija
42 Kačori 9484 008 0057 1.5455 lauksaimniecības zeme
Brenguļu pagastā
43 Liepziedi 9646 003 0222 7.24 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
44 Limbēni 9646 003 0225 4.76 derīgo izrakteņu teritorija
45 Maijrozītes 9646 003 0227 8.48 detālplānojuma teritorija
46 Draviņas 9646 003 0239 2.0127 pašvaldības funkcijām rezervētā zeme
47 Vasaras 9646 003 0242 1.29 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
48 Augļu dārzi 9646 003 0245 2.09 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
49 Jaunbrenguļu parks 9646 003 0269 3.25 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
50 Krokusi 9646 003 0291 6.19 lauksaimniecības zeme
51 Papeles 9646 003 0304 0.2784 pašvaldības funkcijām rezervētā zeme
52 Vizbules 9646 003 0356 1 lauksaimniecības zeme
53 Grietas 9646 006 0084 0.3854 savrupmāju apbūve
54 Jaunliepas 9646 006 0094 1.62 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
55 Ziediņi 9646 006 0096 2.09 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
56 Mežābeles 9646 006 0111 2.5752 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
57 Rubeņi 9646 006 0115 12.31 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme
58 Dzilnas 9646 007 0044 7.17 pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme