IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Iesniegums veids Veidlapas forma
Beverīnas novada pašvaldībai IESNIEGUMS
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai IESNIEGUMS
Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi IESNIEGUMS
Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu IESNIEGUMS

 

 Nekustamo īpašumu speciālistiem Veids  Veidalapas forma  Pielikums
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu!
Pielikums nr. 1
 Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana  Iesniegums Pielikums nr. 2
 Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 3
 Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem
 Iesniegums Pielikums nr. 4
 Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
 Iesniegums Pielikums nr. 5
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
 Iesniegums Pielikums nr. 6
Zemes ierīcības projekta izstrāde Iesniegums

Sadalījuma skice

Pielikums nr. 7
Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Iesniegums juridiskai personai

Iesniegums fiziskai personai

Pielikums juridiskai personai

Pielikums fiziskai personai

  Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Iesniegums Pielikums nr. 10