E-pakalpojumi

Kas ir e-pakalpojumi? E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Kādi ir E-pakalpojumu veidi?

  • Informatīvie pakalpojumi - e-pakalpojumi, kuri nodrošina iedzīvotājiem iespēju iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru iedzīvotājam ir tiesības iepazīties. Piemēram, e-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas" .
  • Transakciju pakalpojumi – e-pakalpojumi, kuri aizstāj pakalpojuma sniegšanu klātienē. Pakalpojums, kas ierosina un/vai īsteno iestāžu rīcību kāda lēmuma pieņemšanai attiecībā uz personu vai personu grupu (piem., licences izsniegšana, pabalsta piešķiršana, u.c.). Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir sagatavots, kā arī tiek informēts par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Piemēram, e-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai".
  • Līdzdalības pakalpojumi – e-pakalpojumi, kas iedzīvotājam ļauj tieši iesaistīties valsts vai pašvaldību darba procesos. Piemēram, e-pakalpojums "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām".

 Informācijas avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/epakalpojumi/teorija/

 Pakalpojums  E-pakalpojums www.latvija.lv
AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA UN AIZBILDŅA IECELŠANA BĒRNAM SAITE 
AIZGĀDNĪBA SAITE
AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANA UN ATJAUNOŠANA, PRASĪBAS SNIEGŠANA TIESĀ  BĒRNA AIZGĀDĪBAS TIESĪBU ATŅEMŠANAI VECĀKIEM SAITE
APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA
ATZINUMA SNIEGŠANA PĒC TIESAS PIEPRASĪJUMA  
BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ SAITE
BĒRNA MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA SAITE
BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSTĀVĪBA ATTIECĪBĀS AR VECĀKIEM, AIZBILDŅIEM UN CITĀM PERSONĀM  SAITE
 IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA PAR BĒRNA VAI AIZGĀDNĪBĀ ESOŠAS PERSONAS TIESĪBU UN TIESISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBU
SAŅEMT APLIECĪBU SOCIĀLO GARANTIJU NODROŠINĀŠANAI   SAITE
VECĀKU APRŪPĒ ESOŠA BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ LATVIJĀ UN APRŪPES UZRAUDZĪBA