E-pakalpojumi

Kas ir e-pakalpojumi? E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Kādi ir E-pakalpojumu veidi?

  • Informatīvie pakalpojumi - e-pakalpojumi, kuri nodrošina iedzīvotājiem iespēju iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru iedzīvotājam ir tiesības iepazīties. Piemēram, e-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas" .
  • Transakciju pakalpojumi – e-pakalpojumi, kuri aizstāj pakalpojuma sniegšanu klātienē. Pakalpojums, kas ierosina un/vai īsteno iestāžu rīcību kāda lēmuma pieņemšanai attiecībā uz personu vai personu grupu (piem., licences izsniegšana, pabalsta piešķiršana, u.c.). Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir sagatavots, kā arī tiek informēts par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Piemēram, e-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai".
  • Līdzdalības pakalpojumi – e-pakalpojumi, kas iedzīvotājam ļauj tieši iesaistīties valsts vai pašvaldību darba procesos. Piemēram, e-pakalpojums "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām".

 Informācijas avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/epakalpojumi/teorija/

IESNIEGUMI PAŠVALDĪBAI

Iesniegums veids E-pakalpojums www.latvija.lv
Beverīnas novada pašvaldībai SAITE
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai SAITE
Dzīvesvietas deklarēšana SAITE
Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi SAITE
Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu SAITE

IESNIEGUMI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTIEM

Iesniegums veids  Veidalapas forma  Pielikums E-pakalpojums www.latvija.lv
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu!
Pielikums nr. 1 SAITE
 Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana  Iesniegums Pielikums nr. 2 SAITE
 Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 3 SAITE
 Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem  Iesniegums Pielikums nr. 4 SAITE
 Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam  Iesniegums Pielikums nr. 5 SAITE
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 6 SAITE
Zemes ierīcības projekta izstrāde Iesniegums

Sadalījuma skice

Pielikums nr. 7 SAITE
Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Iesniegums juridiskai personai

Iesniegums fiziskai personai

Pielikums juridiskai personai

Pielikums fiziskai personai

SAITE
Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Iesniegums Pielikums nr. 10 SAITE

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 Pakalpojuma nosaukums   E-pakalpojums www.latvija.lv
 Trūcīgas ģimenes (personas) statuss SAITE
 Maznodrošinātas ģimenes statuss SAITE
 Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalsts SAITE 
Dzīvokļa pabalsts  SAITE
 Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts (izglītības iestādēs)  SAITE
 Daļējs medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts SAITE
 Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā SAITE

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 Pakalpojuma nosaukums   E-pakalpojums www.latvija.lv 
Aprūpe mājās SAITE
SAITE
SAITE
  SAITE

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

  Pakalpojuma nosaukums   E-pakalpojums www.latvija.lv  
 Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana  
 Baznīcā noslēgto laulības reģistrācija  
 Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana  
 Dzimšanas fakta reģistrēšana SAITE
 Izziņu un izrakstu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem SAITE 
Laulības reģistrācija SAITE
Miršanas fakta reģistrācija SAITE
Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti  

BĀRIŅTIESA

 Pakalpojuma nosaukums  E-pakalpojums www.latvija.lv
AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA UN AIZBILDŅA IECELŠANA BĒRNAM SAITE 
AIZGĀDNĪBA SAITE
AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANA UN ATJAUNOŠANA, PRASĪBAS SNIEGŠANA TIESĀ  BĒRNA AIZGĀDĪBAS TIESĪBU ATŅEMŠANAI VECĀKIEM SAITE
APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA SAITE
ATZINUMA SNIEGŠANA PĒC TIESAS PIEPRASĪJUMA SAITE
BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA APRŪPES VAI REHABILIĀCIJAS INSTITŪCIJĀ SAITE
BĒRNA MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA SAITE
BĒRNA PERSONISKO INTEREŠU AIZSTĀVĪBA ATTIECĪBĀS AR VECĀKIEM, AIZBILDŅIEM UN CITĀM PERSONĀM  SAITE
 IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA PAR BĒRNA VAI AIZGĀDNĪBĀ ESOŠAS PERSONAS TIESĪBU UN TIESISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBU SAITE
SAŅEMT APLIECĪBU SOCIĀLO GARANTIJU NODROŠINĀŠANAI   SAITE
VECĀKU APRŪPĒ ESOŠA BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ LATVIJĀ UN APRŪPES UZRAUDZĪBA  SAITE