Pakalpojumi

Kopš 2017.gada septembra Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā ir pieejama sadaļa “Pakalpojumi”. Divās sadaļās ir iespējams atrast vairākas iesnieguma veidlapas:

1) Juridiskā nodaļa:

 • Atteikums no pirmpirkuma tiesībām;
 • Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana;
 •  Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa;
 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem;
 •  Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšan vai maiņa;
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde;
 • Darījumi ar lauksaimniecības zemi;
 • Iesniegums koku ciršanai ārpus meža.

2) Kancelejas nodaļa:

 • Beverīnas novada pašvaldībai;
 • Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai;
 • Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi;
 • Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu.