Bāriņtiesa

 Beverīnas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai

(Nākotnes ielā 2, Trikātas pagastā, Beverīnas novadā)

 Veidlapas forma  Uzziņai
 IESNIEGUMS

 Par Bāriņtiesu

Juridiskā nodaļa

 Nekustamo īpašumu speciālistiem Veids  Veidalapas forma  Pielikums
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu 
Pielikums nr. 1
 Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana  Iesniegums Pielikums nr. 2
 Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 3
 Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem
 Iesniegums Pielikums nr. 4
 Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
 Iesniegums Pielikums nr. 5
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
 Iesniegums Pielikums nr. 6
Zemes ierīcības projekta izstrāde Iesniegums

Sadalījuma skice

Pielikums nr. 7
  Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Iesniegums juridiskai personai

Iesniegums fiziskai personai

Pielikums juridiskai personai

Pielikums fiziskai personai

  Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Iesniegums Pielikums nr. 10

Kancelejas nodaļa

Iesniegums veids Veidlapas forma
Beverīnas novada pašvaldībai IESNIEGUMS
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai IESNIEGUMS
Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi IESNIEGUMS
Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu IESNIEGUMS

Pašvaldības policija

 Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšniecei  Veidlapas forma  Uzziņai
IESNIEGUMS

 Saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā"

Sociālais dienests

Beverīnas novada pašvaldības Sociālajam dienestam

Veidlapas forma Uzziņai
  Iesniegums  

Informācijas tiek sagatavota!

Pakalpojumi

Kopš 2017.gada septembra Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā ir pieejama sadaļa “Pakalpojumi”. Divās sadaļās ir iespējams atrast vairākas iesnieguma veidlapas:

1) Juridiskā nodaļa:

 • Atteikums no pirmpirkuma tiesībām;
 • Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana;
 •  Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa;
 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem;
 •  Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšan vai maiņa;
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde;
 • Darījumi ar lauksaimniecības zemi;
 • Iesniegums koku ciršanai ārpus meža.

2) Kancelejas nodaļa:

 • Beverīnas novada pašvaldībai;
 • Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai;
 • Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi;
 • Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu.

Sadaļa “Pakalpojumi” ir izstrādes procesā, informācija tiek sagatavota un tiks pievienota pakāpeniski!