Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltāji”-6 izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Smiltāji”-6, kadastra Nr.9646 900 0065, dzīvokļa īpašums, kas sastāv no 710/5805 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0238, 710/5805 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0238 001. Izsoles sākuma cena EUR 18 000.00 (astoņpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2021.gada 5.janvārim plkst. 12.00 – Brenguļu pagasta pārvaldē  „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas  novads.

Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī plkst. 14.00 - Brenguļu pagasta pārvaldē „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas  novads.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas ar atzīmi: “Smiltāji”-6 Brenguļu pagastā, izsoles drošības nauda.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  viena mēneša laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par Objekta pirkšanu 100% apmērā.

Izsoles noteikumi - pielikumā.