Par kustamās mantas - automašīnas FORD FOCUS (GG6936) izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atsavina tai piederošo kustamo mantu – automašīnu FORD FOCUS, reģistrācijas Nr.GG6936, pārdodot to par brīvu cenu EUR 640,00 (seši simti četrdesmit euro un 00 centi). Pieteikumi kustamās mantas pirkšanai iesniedzami 5 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas (līdz 09.11.2020.). Ja 5 darba dienu laikā (līdz 09.11.2020.) vairāki pretendenti ir iemaksājuši pirkuma maksu par kustamo mantu, tad Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli (noteikumi pielikumā).

Ziņas par atsavināmo automašīnu FORD FOCUS valsts reģistrācijas numurs GG6936:

izlaiduma gads: 2006

krāsa: gaiši zila

motora tips: 2.0 benzīns/gāze

reģistrācijas apliecība: AF2139871

tehniskā apskate – 10.2020.

nobraukums km: 259557

Automašīnu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 26351387 (kontaktpersona S.Melngāršs).

Nodrošinājums tiek noteikts 100% apmērā no attiecīgā transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājums jāpārskaita Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS „SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X līdz sludinājumā norādītajam datumam ( līdz 09.11.2020.). Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

Izsoles noteikumi - PIELIKUMĀ.