Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujaslāči 161” izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Gaujaslāči 161”, kadastra Nr.9646 002 0199, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0199, platība 0.0867ha.

Izsoles sākuma cena EUR 1670.00 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit eiro un 00 centi), solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Brenguļu pagasta saimniecības daļas pārstāvi  - Mārtiņu Voitčonoku, tel.25744662.  Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 2.decembrim, plkst. 12.00, pieteikumus izsolei iesniedz Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245 – 4.kabinetā.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī, plkst. 14.00, Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu  pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245. – 2.stāvā.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Izsoles noteikumi - PIELIKUMĀ.

Zeltīte Munce tel. 64233423

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.