Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Abulmalas” atkārtotu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atkārtotā atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Abulmalas”, kadastra Nr.9484 003 0383, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0383, platība 0.6068ha, (mežs 0.4712ha), un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0383 001, platība 68.6 m2.

Izsoles sākuma cena EUR 4300.00 (četri tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Trikātas saimniecības daļas pārstāvi - Hariju Upenieku, tel.20364827. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 27.oktobrim, plkst. 12.00, Brenguļu pagasta pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245.

       Izsole notiks 2020.gada 27.oktobrī, plkst. 14.00Brenguļu pagasta pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245 – 2.stāva.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā – AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Uzziņai: Nekustamo īpašumu speciāliste Brenguļu un Trikātas pagastā

Zeltīte Munce (tālr. 64233423; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)