Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu:

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu:

  • Automašīna FORD FOCUS, reģistrācijas Nr. GG6936, izsoles sākuma cena noteikta EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 centi) un solis EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889 (izsoles gaita) un Sergejs Melngāršs, tel.26351387 (auto apskate). Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 18.augustam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2020.gada 18.augustā, plkst. 13.30 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 1.stāva zālē.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  desmit dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES NOTEIKUMI