Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atkārtoti atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atkārtoti atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu:

  • Dzīvokli - “Priedaine”-2, Kauguru pagastā, kadastra Nr.9662 900 0174, platība 46.9m2, sastāv no 469/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 006 0252 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 002. Sākuma cena EUR 2000.00 un solis EUR 100.00. Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Kauguru saimniecības daļas pārstāvi - Romānu Vaščenko, tel.28779104.
  • “Abulmalas”, Trikātas pagastā, kadastra Nr.9484 003 0383, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0383, platība 0.6068ha, (mežs 0.4712ha), un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0383 001, platība 68.6m2. Sākuma cena EUR 5400.00 un solis EUR 100.00. Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Trikātas saimniecības daļas pārstāvi  - Hariju Upenieki, tel.20364827.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 3.septembrim, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2020.gada 3.septembrī, plkst. 14.00 (Priedaine-2) un plkst.14.30 (Abulmalas) - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 1.stāva zālē.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZOLES NOTEIKUMI: ''Priedaine''-2 un ''Abulmalas''