Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedaine”-2 atkārtotu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atkārtotā atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  dzīvokli  “Priedaine”-2, kadastra Nr.9662 900 0174, platība 46.9m2, sastāv no 469/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 006 0252 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 002 un kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 003. Sākuma cena EUR 2600.00,  solis EUR 100.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 29.jūlijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV- 4224 – 7.kabinetā.

Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Kauguru saimniecības daļas pārstāvi - Romānu Vaščenko, tel.28779104.

Izsole notiks 2020.gada 29.jūlijā, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV- 4224 – 1.stāva zālē.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES noteikumi