Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • Nekustamais īpašums - dzīvoklis “Kļavas”-11, kadastra Nr.9662 900 0181, platība 33,10m2, sastāv no 331/5254 no dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 003 0043 001, kūts-šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0043 001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0043 003. Sākuma cena EUR 2900,00 un solis EUR 100.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Gunta Leitmane, tel.64250791. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 2.jūlijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 3.kabinetā.

       Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 1.stāva zālē.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES NOTEIKUMI