Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • Nekustamais īpašums - dzīvoklis “Priedaine”-2, kadastra Nr.9662 900 0174, platība 46.9m2, sastāv no 469/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 006 0252 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 002. Sākuma cena EUR 2600.00 un solis EUR 100.00;
  • Nekustamais īpašums “Strautiņi”, kadastra Nr.9662 003 0116, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0245, platība 0,4ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0116 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0116 002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0116 003. Sākuma cena EUR 12200.00 un solis EUR 100.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 4.jūnijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2020.gada 4.jūnijā, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 1.stāva zālē.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Izoles noteikumi un veidlapas - “Priedaine”-2 un “Strautiņi”.