Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu:

  • kokmateriālus, kas izstrādāti no pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem “Muižnieki”, kadastra Nr.9646 003 0256, “Brenguļu skola”, kadastra Nr.9646 002 0275, Brenguļu pagastā un “Līdumi”, kadastra Nr.9662 007 0249, Kauguru pagastā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli;

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2020.gada 24.aprīlim, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2020.gada 24.aprīlī, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 1.stāva zālē.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda EUR 300,00 un dalības maksa – EUR 30.00 - Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES NOTEIKUMI