Par Beverīnas novada pašvaldības kustamās mantas kokmateriālu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu kokmateriālus no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Muižnieki”, kadastra Nr.9646 003 0256. Kokmateriāli nogādāti vienā krautuvē.

Kokmateriālu kopējais pārdodamais apjoms aptuveni 503,185m3. Izsoles sākuma cena noteikta EUR 17 600.00.00 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) .

Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS “SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726, kods UNLV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Jānis Fūrmani, tel.28665490.

Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 30.oktobrim, plkst. 12.00, – “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, 2.stāvā.        

Izsole notiks 2019.gada 30.oktobrī – plkst.14.00- “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Pielikumā - izsoles noteikumi.