Par Beverīnas novada pašvaldības kustamo mantu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus kustamo mantu Kauguru pagastā:

Kauguru pagastā:

  • Cirsma “Kalnēni”, Kauguru pagasts (1. un 3. nogabals) aptuvenā krāja - 405,39m3, sākuma cena EUR 18900,00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi ), izsoles solis EUR 200.00 ;
  • Cirsma “Lejaskalnēni”, Kauguru pagasts (1. nogabals) aptuvenā krāja – 124.93m3, sākuma cena 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi), izsoles solis EUR 100.00;
  • Cirsma “Līdumi”, Kauguru pagasts (5. nogabals) aptuvenā krāja – 641.11m3, sākuma cena EUR 28200,00 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), izsoles solis EUR 200.00;
  • Cirsma “Līdumi”, Kauguru pagasts (17. un 19. nogabals) aptuvenā krāja – 70.83m3, sākuma cena EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi,) izsoles solis EUR 100.00;
  • Cirsma “Līdumi”, Kauguru pagasts (21. nogabals) aptuvenā krāja – 1785.10m3, sākuma cena EUR 75300,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi) izsoles solis EUR 200.00;
  • Cirsma “Līdumi”, Kauguru pagasts (22. nogabals) aptuvenā krāja – 231.20m3, sākuma cena EUR 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi,) izsoles solis EUR 100.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 15.oktobrim, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas un dalības maksa – EUR 35.00 - Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Samaksu garantējam pēc rēķina.

Pielikumā izsoles noteikumi