Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus Trikātas pagastā:

  • “Kačori”, kadastra Nr.9484 008 0053, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053, 0.2643ha platībā, četru dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 001 (platība 253m2), saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 002, pagraba ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 003. Izsoles sākuma cena EUR 6700.00 (seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
  • “Ziediņi”, kadastra Nr.9484 003 0140, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0140, 0.4737ha platībā. Izsoles sākuma cena EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Nekustamo īpašumu Kauguru pagastā atkārtotā izsolē:

  • “Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0129, 2.7410ha platībā, divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 002 (klubs) un 9662 006 0168 003 (sanatorija). Izsoles sākuma cena EUR 12500.00 (divpadsmit tūkstoši piecis simti euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423, Evija Melngaile-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 3.oktobrim, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV- 4224 – 7.kabinetā.

Izsoles objektu var apskatīt darba dienās – par laiku iepriekš sazinoties ar Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pagasta saimniecības daļas vaditāju– Hariju Upenieku, tel.20364827, Kauguru pagasta saimniecības daļas pārstāvi – Romānu Vaščenko, tel.28779104.

Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī – “Kačori” plkst.14.00, “Ziediņi”, plkst. 14.30, “Līči”, plkst. 15.00- “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X, 10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, jāsamaksā par nosolīto īpašumu ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas. Ja nosolītājs piedāvāto augstāko summu nevar samaksāt noteiktajā termiņā, ir iespēja lūgt pagarināt nomaksas termiņu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus, ja 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas tiek samaksāts avanss 10 (desmit) % apmērā no piedāvātās augstākās summas.

Pielikumā izsoles noteikumi - LĪČI un KAČORI .