Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Līči” un “Līcīši” izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus Kauguru pagastā:

“Līči”, kadastra Nr.9662 006 0168, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0129, 2.7410ha platībā, divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 002 (klubs) un 9662 006 0168 003 (sanatorija). Izsoles sākuma cena EUR 12000.00;

–  “Līcīši”, kadastra Nr.9662 006 0231, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0222, 0.9159ha platībā, trīs būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0168 004 (medicīnas bloks), 9662 006 0168 005 (medicīnas bloks), 9662 006 0168 007 (sanatorija). Izsoles sākuma cena EUR 6000,00;

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889 (Kauguru pagasts). Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 7.augustam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā – “Līči” plkst.14.00, “Līcīši”, plkst. 14.30. - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X,  10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  desmit dienu laikā no izsoles dienas jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi - “Līči” un “Līcīši”.