Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā “Strautiņi”

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā “Strautiņi”, kad.Nr.96620030116, sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 96620030238, platība 4,84ha un trijām būvēm ar kadastra apz.96620030116001 (dzīvojamā māja), 96620030116003 (pagrabs) un 96620030116002 (kūts). Izsoles mērķis – daudzīvokļu māju apbūve. Izsoles sākuma cena EUR 19000,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: izsoles noteikumiem - Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889, objekta apskatei – Romāns Vaščenko, tel.28779104. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 6.jūnijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2019.gada 6.jūnijā, plkst 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X,  10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi.