Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu Trikātas pagastā – Cirsma “Jurģu mežs”

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu Trikātas pagastā – Cirsma “Jurģu mežs”, kad. Nr.94840060087, (1,2,3,4,5,6 nogabali) – 601,34m3 krāju, platība 2,20ha. Izsoles sākuma cena EUR 25000.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: izsoles noteikumiem - Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889, objekta apskatei – Harijs Upenieks, tel.20364827. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 28.maijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2019.gada 28.maijā, plkst 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas un dalības maksa – EUR 10.00 - Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi.