Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

– “Gauja 403”, kad. Nr.96620020315, sastāv no zemes vienības ar kad. apzīmējumu 96620020315, 0,0439ha platībā. Izsoles sākuma cena EUR 1800.00;

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 3.maijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2019.gada 3.maijā, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X,  10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums

Pielikumā izsoles noteikumi.